نه بیل و نه سه پایه،پلو میخوره تو سایه

   معنی:

    اشاره به آدم خوش شانسی که بدون تحمل رنج و زحمت و دردسر زندگی اش هم بهتر از دیگران باشد