خاله خوش وعده

   معنی:

    کسی که سرخود و بی دعوت به هر مجلسی برود و بی رودربایستی سر هر سفره بشیند