رفتنش با خودشه آمدنش با خدا

   معنی:

    کسی را که از زمان باگشتنش بی اطلاع باشند می گویند .