از ابروش سرکه میریزد

   معنی:

    به آدم اخمو و بداخلاق و ترشرو گویند