همه را برق میگیره ما را چراغ نفتی

   معنی:

    گله از بدشانسی توسط کسی که چیز غیر دلخواه مثل کار،شریک نصیبش شده باشد