زخم شمشیر خوب می شود ، زخم زبان خوب نمی شود

   معنی:

    واقعیتی غیر قابل انکار اینکه چه بسا جراحات هولناک معالجه شده اما اثر و زخمی که از یک سخن سوزاننده و تاثیر گذار بر جای می ماند همیشه در دل و ذهن باقی و ماندگار خواهد بود و قابل ترمیم و اصلاح نیست .