سر و گوش آب دادن

   معنی:

    کسب اطلاع کردن،بدست آوردن خبر