ورق برگشت

   معنی:

    اوضاع تغییر کرد و دگرگون شد.