به شتر مرغ گفتند بپر گفت:شترم،گفتند بار ببر گفت: مرغم

   معنی:

    عذر و بهانه تنبل در برابر کار