عطایش را لقایش بخشید

   معنی:

    کسی که چون حاضر به دیدن و مراوده با شخص بداخلاق یا منت گذار نیست از خیر لطف و فایده آن شخص هم طرف نظر میکند