نابرده رنج گنج میسر نمی شود

   معنی:

    بدون زحمت چیزی عاید نمیشود