ضرر تلخه

   معنی:

    ضرر و زیان اگر کم هم باشد ناراحت کننده است.