کاسه داغتر از آش

   معنی:

    کسی که در کاری از صاحب اصلی آن بیشتر جوش بزند