یک دست صدا ندارد

   معنی:

    به تنهایی نمی توان کاری را از پیش برد ، موفقیت در سایه اتحاد و همکاری به دست می آید .