گیوه را ور کشیدن

   معنی:

    آماده شدن و راه افتادن برای اقدام و دست زدن به کاری