برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدن

   معنی:

    برای سودی مختصر باعث زیان و خسارت کلی شدن