پول را روی مرده بگذاری زنده میشود

   معنی:

    مبالغه در مورد کاربرد پول و ثروت