از سکه افتادن

   معنی:

    چیز که جلا و زیبایی اولیه خود را از دست داده باشد