قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

   معنی:

    توصیه به توجه و اعتنا نسبت به هر چیز کم و اندک،سفارش به صرفه جویی که به مرور موجب جمع و قابل توجه شدن هر چیز میگردد