مثل کنیز حاج باقر

   معنی:

    بداخلاق و غرغرو،کسی که خیلی نق میزند