چپ می ره راست می آید

   معنی:

    کار یا حرف ناراحت کننده ای را مدام تکرار کردن مثل : گله ، بهانه گیری ، توقع بیجا ، منت گذاشتن و غیره .