آب آبادانی می آورد

   معنی:

    هر جا که آب هست زندگی هم هست.