جهوده خون دیده

   معنی:

    کسی که از اندک خون و جراحت بترسد.ترسو