کینه شتری

   معنی:

    کینه طولانی و فراموش نشدنی