دری به تخته خوردن

   معنی:

    به وجود آمدن فرصت و اتفاقی سودمند و غیر مترقبه