سیب زمینی بی رگ

   معنی:

    کسی که از چیزی ناراحت و دلخور نمی شود و هیچ چیز برایش ناخوشایند نیست. خونسرد و بی تفاوت