نان به نرخ روز خوردن

   معنی:

    مطابق با اوضاع و شرایط پیش رفتن . تغییر موضع و موقعیت با شرایط روز.