سه تار زدن

   معنی:

    به هدر دادن و از بین بردن مال و سرمایه در راه بیهوده