آشپز که دوتا شد، آش یا شور میشود یا بی نمک

   معنی:

    کاری که دو رئیس داشته باشد درست از آب در نمی آید.لوث شدن مسئولیت