تا بگی ف میگم فرحزاد

   معنی:

    کسی که بخواهد از هوش و فراست خود تعریف کند