آش نخورده و دهن سوخته

   معنی:

    خلافی انجام ندادن و بدنام و گناهکار شدن.بدون انجام دادن کار خلاف گناهکار شناخته شدن