آدم یک بار پاش تو چاله می ره

   معنی:

    آدم یک بار اشتباه می کند یا گول می خورد. سفارش به عدم اشتباه مجدد در انجام کار.