سر را با پنبه بریدن

   معنی:

    با نرم خویی و زیرکانه کار و نیت ناپسند خود را عملی ساختن و کسی را گرفتار کردن