ترحم بر پلنگ تیز دندان ، ستمکاری بود بر گوسفندان

   معنی:

    رحم و شفقت نسبت به ظالم،ستم بر مظلوم است