کسی که نمی داند فقط خواجه حافظ شیراز است

   معنی:

    موضوعی که همه از آن آگاه و با خبرند