سبزی کسی را پاک کردن

   معنی:

    نزد کسی چاپلوسی و مجیز گفتن ، تملق گویی کسی به منظور خاصی