از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است

   معنی:

    صحبت راجع به هر چیز کسل کننده است جز سخن مورد پسند و حرف دل،حرفی که اصل مطلب است و باید از گفتن سخنان دیگر خودداری کرد