فیلش یاد هندوستان کرده

   معنی:

    به یاد گذشته و کسی یا چیزی یا جای مورد علاقه خود افتادن و شوق بازگشت به آن پیدا کردن