کج دار و مریز

   معنی:

    ملاحظه و مدارا کردن،احتیاط