تو قوطی هیچ عطاری پیدا نیمشه

   معنی:

    مطلب و سخن ناشنیده و غیر قابل قبول یا درخواست چیزی عجیب و غیرممکن و دست نیافتنی