در باغ سبز نشان دادن

   معنی:

    در شروع کاری ، جهت سوء استفاده رفتار و وعده های فریبنده داشتن .