خورشت دل ضعفه

   معنی:

    کنایه از نبودن غذا، غذای بی نوای فقیر.