چهار چشمی نگاه کردن

   معنی:

    با دقت و با کنجکاوی یا تعجب نگریستن