حرف تو دهن کسی گذاشتن

   معنی:

    نظر خود را به دیگری القا کردن و حرفی را نگفته از قول او گفتن