نکرده کار را نبر به کار

   معنی:

    شخص بی تجربه و بی اطلاع را نباید وارد کار کرده و کار را به او سپرد