گیرم که پدر تو بود فاضل/از فضل پدر تو را چه حاصل؟

   معنی:

    ارزش و اعتبار هر فرد به علم و هنر و سرمایه وجودی خود اوست نه به فضایل پدر یا اصل و نسبش