حساب حسابه، کاکا برادر

   معنی:

    حساب و کتاب به جای خود، دوستی و برادری هم به جای خود.