زبان خر را خلج می داند

   معنی:

    هر کسی زبان مثل خود را بهتر می فهمد و با آن آشناتر و راحت تر است