پسرخاله دست دیزی

   معنی:

    نسبت و خویشاوندی مزاح گونه در مواقعی که بخواهند کسی را به شوخی و مسخره آشنایان و منسوبان نزدیک خود به شمار آورند