مایه تیله

   معنی:

    سرمایه و دارایی،پول و پَله